हिन्दी व्याकरण / वर्णो का उच्चारण स्थान / UPTET / CTET / TET


वर्णो का उच्चारण स्थान


1- अकुह कठंः= (अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, अः) 

2- इचुयशानाम् तालुः= (इ, ई, च, छ, ज, झ ,ञ,य,श)

3- ऋतु रषाणाम् मूर्धा: = (ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष) 

4- लृतु लसानाम दन्ताः- (लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स) 

5- उपु ओष्णै= (उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म) 

6- अमङणन नाम नासिका- (अ, म, ङ, ण, न) 

7- ए दै तो कठंतालु- (ए, ऐ) 

8- ओ दौ तो कण्ठोष्ठम्- (ओ, औ) 

9- वकारस्य दन्तोष्णम्- (व)


Next Post : शब्द विचार